I forbindelse med eskalering av Covid er det innført noen tiltak ved Promek for å minimere faren.

Alt besøk må varsles på forkant til simone@promek.no

I forbindelse med eskalering av Covid er det innført noen tiltak ved Promek for å minimere faren.

 

Alt besøk må varsles på forkant til simone@promek.no!

 

Personer som leverer varer/post regnes ikke som besøkende i denne sammenhengen.

Øvrige personer som oppsøker Promek uten avtale eller i forbindelse med levering av varer/post, bortvises fra Promeks område.

 

(1)    Alle besøkende skal fylle ut egenerklæringsskjema om Covid-19. Egenerklæringsskjema finnes i inngangen.

 

(2)    Ved manglende oppfyllelse av et eller flere av kravene i egenerklæringsskjemaet utsettes besøket.

 

(3)    Besøkende fra Norge skal både være fullvaksinerte og ha bekreftet negativ PCR-test ikke eldre enn 72 timer.
Dersom besøkende bare er vaksinert, skal også antigen-hurtigtest tas før adgang til Promeks lokaler eller ikke-overleverte båter.
Hurtigtesten skal tas av den besøkende selv tidligst dagen før besøket hos Promek og bekreftes negativ i egenerklæringsskjemaet.

 

(4)    Besøkende fra utlandet forutsettes å oppfylle innreisekravene stilt av norske myndigheter og som vil være bekreftet i egenerklærinsskjemaet.
Ved direkte reise fra innreiseplass til Smøla / Promek, kan besøket gjennomføres uten mere testing.
Dersom den besøkende har hatt arbeidsopphold i Norge andre steder før ankomst Promek, skal antigen hurtigtest gjennomføres slik beskrevet i punktet over.

 

(5)    Besøk må bruke munnbind under besøket.

 

 

In connection with the escalation of Covid, some measures have been introduced at Promek to minimize the danger.

 

All visits must be notified in advance of the simone@promek.no!

 

Persons who deliver goods/mail are not considered visitors in this context.

Other persons who visit Promek without an agreement or in connection with the delivery of goods/mail are expelled from Promek's area.

 

All visitors must complete the self-declaration form about Covid-19. Self-declaration form can be found in the entrance. In case of non-fulfilment of one or more of the requirements in the self-declaration form, the visit is postponed.

 

Visitors from Norway should both be fully vaccinated and have confirmed negative PCR test no older than 72 hours. If visitors are only vaccinated, antigen rapid tests must also be taken before access to Promek's premises or non-handed boats. The quick test must be taken by the visitor himself at the earliest the day before the visit to Promek and confirmed negatively in the self-declaration form.

Visitors from abroad are expected to meet the entry requirements set by the Norwegian authorities and which will be confirmed in the self-declaration form. When travelling directly from the entry point to Smøla / Promek, the visit can be carried out without further testing. If the visitor has had work stays in Norway elsewhere before arrival promek, the antigen rapid test shall be carried out as described in the point above. Visitors must wear a face mask during the visit.

 

0
Feed