top of page

ÅRSBERETNING 2023

FORRETNINGSOMRÅDE
 

Promek AS ble stiftet den 26. mai 2001 og startet produksjon i juni samme år. Selskapets formål er å drive konstruksjon, salg og produksjon av yrkes og fritidsbåter samt enhver virksomhet i forbindelse med dette. Forretningskontoret er i Smøla kommune.
 

ORGANISASJON OG LEDELSE

ANSATTE
 

Antall årsverk i 2023 var 37. I tillegg er det leiet inn bistand fra regnskapskontor samt diverse underleverandører. Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer og daglig leder.

EIERE

Selskapets aksjekapital er pr 31.12.23 kr 5.975.000 fordelt på 5.975 aksjer a kr 1000.

AKSJEFORDELING PR. 31.12.2023

Sortna                                                                                5.975                    100,00

Total                                                                                   5.975                   100,00%

STYRET

Selskapets styret har i 2023 hatt følgende sammensetning:

Roger M Osen, Kurt A Holmen, Kjetil Flataukan, Svein I Flataukan og Eigunn Stav Sætre.

Selskapets daglige leder har fått utbetalt lønn med kr 1.098.524 i 2023. Det er utbetalt godtgjørelse til styret med til sammen kr 448.331.

ANSVARSFORSIKRING

Det er tegnet ansvarsforsikring for styrets medlemmer og for daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner.

MARKED

Promek AS produserer i hovedsak høykvalitets aluminium arbeids- og servicebåter for oppdrettsbransjen i Norge. Lite, men noe for utlandet.

Selskapets viktigste produkt er katamaran arbeidsbåter bygget som lokalitetsbåter til oppdrettsformål.
Videre er ulike typer båter for spesielle formål som f.eks. brannvern, havneoppsyn, forskning, oljevern og naturoppsyn blant selskapets produkter.

Det er i 2023 levert 6 nybygg.
2023 bar preg av noe redusert marked etter innføring av grunnrenteskatt og regjeringens noe uklare fremstilling rundt rammevilkår for våre viktigste kunder, oppdrettsselskapene, små og store.
Tross ovenstående lyktes Promek AS å opparbeide en god ordrereserve ved inngangen til årsskifte med en verdi av kroner 219.229.400.-.
Produksjonen for hele 2024 og Q1 2025 er solgt.

LOKALER, ANLEGG OG UTSTYR

Promek driver sin produksjon på Smøla i et industribygg med et produksjonsareal på 3000 kvm pluss kontorer, tekniske rom og sosiale rom på 500 kvm.

Produksjonslokalene er fullt utnyttet med dagens produksjon. I tillegg til produksjonslokalene er det (2015) bygget et eget logistikksenter med grunnflate på ca. 1350 kvm. Dette frigjør arealer i produksjonshallen tilsvarende 3-4 byggeplasser. Arealet muliggjør i dag bygging av 8 arbeidsbåter samtidig. Totalt areal er ca. 4850 kvm.

I tillegg eier bedriften et kaianlegg som brukes under sluttmontering og testkjøring.

I tillegg til produksjonslokalene og logistikksenter eier Promek en brakkeleir med i alt 29 boenheter.

FORTSATT DRIFT

Til grunn for alle økonomiske vurderinger ligger forutsetningen om fortsatt drift.

REGNSKAP PR. 31.12.2023

Regnskapet for 2023 viser et overskudd på NOK 526.415 (NOK 3.654.715). (Tall i parentes viser tall for 2022)

En pågående garantisak vil medføre noen ekstrakostnader for bedriften. Denne situasjonen har vært utfordrende, men saken blir behandlet med ansvar og oppriktighet. Selskapet har estimert kostnadene som følge av dette og satt av beløpet i regnskapet. Vi viser til note 13 for mer informasjon. Dette resulterer i et mindre overskudd. Det er viktig å presisere at dette ikke skyldes drift, men heller det uforutsette omfanget av garantisaken og de tilknyttende kostnadene. Bedriften vil opprettholde sitt omdømme og som pålitelig leverandør og er opptatt av å sikre at kunder blir ivaretatt på best mulig måte.

De totale inntekter er i 2023 kr 110.547.571 (101.806.074). Årsresultat er kr 526.415 (3.654.715).

Av balansekontoen går det fram at de samlede aktive per 31.12.23 er kr 77.331.553 (81.319.578) Omløpsmidlene er kr 64.426.595 (67.137.963). Årets resultat før skatt er kr 676.610 (4.685.534) Egenkapital er kr 33.131.939 (36.605.524) hvorav opptjent kapital pr. 31.12.2023 er kr 27.156.939 (30.630.524). Egenkapitalandelen er 42,8% (45%). Den langsiktige gjelden var ved årets slutt kr 3.345.487.

FOU

Selskapet driver fortløpende med utvikling og forbedring av både produkt og produksjonsmetoder. Kostnadene ved dette arbeidet utgiftsføres fortløpende.

Regnskap er ført av EB Regnskap AS.

KONTANTSTRØM

Av kontantstrømanalysen går det fram at netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er positiv med kr 1.754.115 (9.262.695) og en kontantbeholdning på kr 35.899.515.

RESULTAT OG UTBYTTE

Resultatregnskapet for Promek AS viste et overskudd på NOK 526.415 (3.654.715). Styret foreslå et utbytte på kr 4.000.000.

FINANSIELL RISIKO

Promek AS er i liten grad eksponert for finansiell risiko. Selskapets nåværende strategi innbefatter ikke bruk av finansielle instrumenter, men dette er gjenstand for løpende vurdering av styret.

REVISJON

Selskapets revisor er BDO AS. Revisoren har ikke eierinteresser i selskapet. Det er kostnadsført revisjonshonorar for 2023 med kr 208.060.

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Det er i 2023 foretatt vernerunder i h.h.t. gjeldende HMS-system ved bedriften. Promek jobber mot sertifisering av bedriften (ISO 9001, 14001 og 450001) og har dette som struktur i det videre HMS arbeid i bedriften.

Fraværsskader og uønskede hendelser

Fravær som følge av skader påført i produksjonen er svært lavt. En uønsket hendelse som medførte mindre personskade, ble rapportert i 2023.

SYKEFRAVÆR

Bedriften har bedriftshelsetjeneste ved avtale med Avonova. Sykefraværet i 2023 var på 3,42%, en nedgang fra 2022 som var på 9,2%.

Fraværet fordeler seg som følger:
Egenmeldinger 0.81% av totalt tilgjengelig årsverk.
Legemeldt sykefravær 2,61% av total tilgjengelige årsverk.

Vi har hatt langtidstilfeller av sykefravær som ikke relaterer seg til arbeidsplassen.

LIKESTILLING

Selskapet hadde i 2023 to kvinnelige medarbeidere. I tillegg til en kvinne i styret. Det er i 2023 ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i bedriften. Arbeidsstokken bestod i desember 2023 av personer med opprinnelse fra 12 nasjoner med til dels forskjellig kultur og språk. Alle ikke-skandinaviske arbeidstakere har krav om å snakke og forstå norsk eller engelsk. Bedriften forsøker å legge til rette for slik opplæring. Etter styrets og ledelsens oppfatning gjøres det ikke, før eller etter ansettelse, forskjell på ansatte på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn.

DET YTRE MILJØ

Forurensning av det ytre miljøet som følge av bedriftens virksomhet er liten. Kjernevirksomheten til Promek er bygging av arbeidsbåter i aluminium som er et 100% resirkulerbart materiale. Promek sin virksomhet påvirker det ytre miljø indirekte gjennom transport, avfall, energiforbruk samt den miljømessige effekten bruken av bedriftens produkter kan medføre etter at de overtatt av oppdragsgiver. Det er inngått avtale med Tofte Gjenvinning om levering av ulike typer kildesortert avfall fra bedriften. Det er fokus på orden og renhold i produksjonen. Det har i 2023 ikke skjedd hendelser som forurenser det ytre miljøet.

FORHOLDET TIL ÅPENHETSLOVEN

Promek tar miljø-og samfunnsansvar på alvor og har som målsetting å bidra aktivt til en bærekraftig utvikling. Promek vil ta utgangspunkt i bærekraftmålene for Norge slik disse er beskrevet av den norske regjeringen. Ut ifra en vurdering av vesentlighet, gjennomføringsevne og påvirkningskraft, har Promek valgt ut følgende bærekraftmålene:

  • Strategi og partnerskap (11 og 17)

  • Produksjon og leveranse (9, 12, 13, 14)

  • Arbeidsforhold og ansatte (3, 5,8)

Styret skal hvert tredje år angi fire prioriterte bærekraftmål for det påfølgende kalenderåret hvor alle gruppene over er presentert.

Prioriterte bærekraftmål fram til 2026:

  • Nr. 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  • Nr. 17 – Samarbeid for å nå målene

  • Nr. 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur

  • Nr. 3 – God helse og livskvalitet

 

Promek leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak og fra Elektronor.
Promek har fått tilgang på opplysninger om de innleides lønnsforhold.

Vi har ikke funnet noe tegn på sosial dumping hos våre samarbeidspartnere.
Utenlandske arbeidstakere ansatt i Promek har ikke lavere lønninger enn norske arbeidstakere.

INNOVASJON, FORSKNING OG UTVIKLING

 

Selskapet har i løpet av 2023 endret noe fokus fra tradisjonelle arbeidsbåter til hybride elektriske fartøy i samråd med kunder, leverandører og forventet konkurransevridning til fartøy med nullutslipp, mindre hastigheter og brukervennlighet. Fremdriftslinjer og alternative løsninger for fremdrift er under produksjon og utvikling.
To nye design er konstruert, ProCat 1580 XE er levert med elektrisk fremdriftslinje, og et fartøy videreutviklet på samme skrog, ProCat 1585XFE er også under konstruksjon med nye drivlinjer i samarbeid med kunde. Leveres Juni 2024.
Det er generelt stort fokus på arbeidsmiljø og Hms om bord, samtidig som brukergrensesnitt i fartøyene revideres underveis.
Selskapet jobber hardt med og for sine kunder, lytter, lærer og etterstreber å levere i henhold til kundens behov og ønsker.
Skreddersøm er et av Promek’s fortrinn og vi følger godt med på utvikling og trender.

 

FREMTIDSUTSIKTER

Behovet for selskapets produkter vil være til stede også i fremtiden. Lengre ut, fordrer å tenke større. Nytt design som skal skille Promek sine båter fra andre i markedet er produsert, testet og levert til første kunden i 2024 og ny framdriftsteknologi med mål om å levere fartøy med lavutslipp. I nærmeste fremtiden vil fartøy med nullutslipp utvikles. En stadig positiv utvikling i akvakulturbransjen vil medføre behov for både fornyelse og nyanskaffelser av denne typen arbeidsbåter i overskuelig framtid. Ordrereservene for kommende året er meget tilfredsstillende, og Promek skal fortsette å levere kvalitetsbåter laget på Smøla.

Den største utfordringen er å finne nok kvalifisert arbeidskraft til vår produksjon og leveringstider for varer. Promek fortsetter å delta i rekrutteringsarbeid i samarbeid med Nav og omkringliggende kommuner og opplæringskontor. I tillegg har bedriften en avtale med klubben for å få mulighet for å dekke behov for å innleie framover. I tillegg startes det prosessen for å undersøke muligheter for automatisering.

 

Signert av styret Smøla, 19.04.2023

bottom of page